Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Vrij van Pijn 
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag
 
 
Artikel 1 Algemeen 
Alle bepalingen conform de wet WGBO (zoals opgenomen in boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, en in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst van Vrij van Pijn.

Artikel 2 Aansprakelijkheid cliënt 
De consequenties van keuzes en beslissingen die cliënt maakt in het kader van de behandelingsovereenkomst, al of niet naar aanleiding van adviezen van of gesprekken met behandelaar zijn voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 3 Aansprakelijkheid behandelaar 
De behandelaar is tegenover cliënt slechts aansprakelijk indien bij cliënt aantoonbare schade is ontstaan ten gevolge van ernstig toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Daarvan is sprake als behandelaar niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen die redelijkerwijze bij de behandeling van hem had kunnen worden verwacht. De bewijslast ligt bij cliënt.

Artikel 4 Kosten behandeling 
Behandelaar en cliënt komen voorafgaand aan de start van de behandeling tijdens/bij de intake een totaal bedrag voor de behandeling overeen (incl. btw). Dit bedrag wordt opgenomen in de door partijen te ondertekenen overeenkomst.

Artikel 5 Facturering
Na facturering door Vrij van Pijn dient het volledige bedrag te zijn ontvangen op bankrekening met IBAN NL77KNAB0257636145 van “Vrij van Pijn”, dan wel tegen kwitantie à contant, en vóór of op de datum van de eerste behandeling.

Artikel 6 Restitutie, tussentijdse beëindiging 
Restitutie van het overeengekomen bedrag dan wel een deel daarvan is niet mogelijk, ook in het geval dat cliënt tussentijds de behandeling om hem motiverende redenen wenst te beëindigen.

Artikel 7 Opschorting behandeling 
Als de betaling niet vóór of op de afgesproken datum op bovengenoemde bankrekening is bijgeschreven, zal de afgesproken eerste behandelsessie worden uitgesteld totdat de betaling is voldaan.

Artikel 8 Overmacht 
Cliënt zal in geval van aantoonbare overmacht behandelaar daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Partijen zullen in overleg treden over de gevolgen daarvan voor de voortgang van de behandeling. Bij overmacht aan de zijde van behandelaar, waardoor hij in alle redelijkheid geen verantwoordelijkheid voor de behandeling kan nemen dan wel zijn verplichtingen wil kunnen opschorten, dient behandelaar dit onverwijld met cliënt te bespreken en tot nadere afspraken te komen voor het herstarten van de behandeling.

Artikel 9 Reiskosten
Eventuele reiskosten van de behandelaar naar en/of van de afgesproken plaats van de behandeling, zijn €0,50 per kilometer en €25,00 per 15 minuten en komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 10 Conflict 
Een conflict ontstaat indien een der partijen dat stelt. In dat geval dient zij per aangetekend schrijven de andere partij daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de Rechtbank Gelderland. Het inschakelen van een door partijen gezamenlijk aan te wijzen mediator, geniet in alle gevallen de voorkeur bij de oplossing van het conflict.